AZ OK TRAVEL – TGK HUNGARY KFT. UTAZÁSI SZERZŐDÉSÉHEZ 

ÉRVÉNYES: 2023. január 02 -TŐL 

Amely köttetett az OK Travel – TGK Hungary Kft. 1174 Budapest, Orgoványi utca 2-3. Tel: +36-70/9052231, e-mail: info@oktravel.hu, Web oldal címe: www.oktravel.hu, Cégjegyzékszám: 01-09-703797,mint Utazásszervező, Engedélyszám:U-001911, Adószám: 12795129-2-42, vagyoni biztosíték nyújtója: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.)., 2023. évi vagyoni biztosíték összege (nemzetközi) 7.000.000 Ft, és a szerződést aláíró Utazó (megbízó) között az alábbiak szerint:

Az Utazásszervező által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 6:238-6:250 valamint a 6:254. szakasza, az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017 (XII.28.) Kormányrendelet és Az utazásszervező és a közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormány rendelet és az azt módosító 473/2017 (XII.28.) Kormányrendelet, valamint a 45/2014 (II.26.) a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

I. Az utazási szerződés létrejötte

1.1. Az utazási szerződés létrejön, amikor az utazást megrendelő (Utazó vagy képviselője) az utat megrendelte, a díjelőleget befizette, jelentkezését az Utazásszervező elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette és a 30% előleg igazoltan az Utazásszervezőhöz megérkezett. Ha az utazási iroda a jelentkezést csak feltételesen fogadta el, akkor a szerződés csak a végleges visszaigazolás után jön létre. Ennek tényét az iroda köteles írásban jelezni. Az utazási iroda szerződéses partnerének, megrendelőnek – kétség esetén – a foglalást intéző személy tekintendő akkor is, ha név szerint más Utazó/ók számára intézte a foglalást. Esetleges jogosulatlan megbízás esetén minden felmerülő kárért az eljárószemély felelős. Jogi személy esetén, az Utazásszervező árajánlatát követő, írásos megrendelés átadásával (e-mail esetén is) egyidejűleg jön létre az utazási szerződés. Szerződés létrejöhet utazásközvetítő útján is. Ebben az esetben a közvetítő köteles adatait, nyilvántartási számát az Utazónak írásban átadni.

II. A katalógus, programfüzet, utazási csomag 

2.1. Az utazások időtartamát, az egyes szolgáltatások jellegét, módját és a részvételi díjat az Utazásszervező programfüzete, szórólapja, weblapja tartalmazza, a 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendeletben foglalt tartalommal. Ezek olvashatóak az OK Travel web oldalán (lásd fentebb). Ezek ismeretének hiánya nem képez reklamációalapot.

III. Szolgáltatások, Részvételi díj 

3.1 A részvételi díj a meghirdetett utazásban szereplő szolgáltatások árát, az utazási iroda szervezési díját, valamint a hatályos adójogszabályok szerinti, a természetes személyek megrendelésére vonatkozó általános forgalmi adót tartalmazza.

3.2 Jelentkezéskor – ha speciális utazási feltétel másként nem rendelkezik –, a részvételi díj 30%-a a befizetendő előleg, az iroda hozzájárulásával, speciális esetekben, kisebb összeg befizetésével is létrejöhet a szerződés. Ebben az esetben a hátralék fizetés időpontja, legkésőbb az utazás kezdete előtti 35. nap. Erről külön értesítést nem küld az iroda a megrendelőnek. Ha a befizetési határidőt az Utazó nem teljesíti, az Utazásszervező a szerződést érvénytelennek és a megrendelést lemondottnak tekintheti, még akkor is, ha azt már visszaigazolta. Ez vonatkozik közvetítő útján történő szerződéskötésre is. Amennyiben a teljes összeg a 30.000 Ft-ot nem éri el, vagy a jelentkezés az út indulása előtt 35 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj fizetendő.

3.3 Árváltozások, a szállítási költségek (ideértve az üzemanyag költségeket) adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), deviza forint árfolyam változása esetén az utazási iroda az utazás árát annak megkezdése előtti 20. napig felemelheti. Erről köteles az Utazót írásban tájékoztatni. Ha a díjemelés a 8 %-ot meghaladja, az Utazó a megrendeléstől elállhat, de erről az irodát haladéktalanul értesítenie kell. Az áraknál megjelölt reptéri illetékek tájékoztató jellegűek. Pontos összegét a teljes részvételi díj befizetésekor közli az utazási iroda. Ez nem szerződésszegés és ezért az Utazó nem állhat el a szerződéstől. Az iroda a teljes összeg befizetését követően nem emelheti meg az illeték összegét. Az Utazó költségmentesen elállhat a szerződéstől, ha az utazási iroda a programot lényegesen megváltoztatta. Az Utazónak ilyen esetben a befizetett összeget azonnal vissza kell kapnia és ezen felül az adott időre eső jegybanki alapkamatra is igényt tarthat.

3.4 A fakultatív programok befizetése jelentkezéskor vagy a teljes részvételi díj kiegyenlítésekor történik. Ha az Utazó az utazás során a programban nem szereplő szolgáltatást vesz igénybe, annak árát köteles a helyszínen az iroda képviselőjének az adott ország pénznemében befizetni. Ez vonatkozik a kinti fakultatív jelentkezésekre, belépőjegyekre is. Amennyiben az Utazó az utazás során valamely megrendelt és befizetett szolgáltatást saját elhatározásából, vagy érdekkörében felmerült okokból nem vesz igénybe, úgy az Utazó más szolgáltatást vagy visszatérítést nem követelhet. Az Utazók vízumukat önállóan is intézhetik. Ebben az esetben az esetleges elutazás esetén történő útlemondás csak a stornó feltételeknek megfelelően lehetséges.

3.5 Az Utazó köteles az utazásra vonatkozó mindenkori útlevél, vám-, deviza- jogszabályokat betartani, valamint érvényes utazási dokumentummal és biztosítással rendelkezni az utazás teljes időtartama alatt. Ha az Utazót saját hibájából, az utazás megkezdését követően, a jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják vagy bármely okból az utat megszakítja, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt. Ugyanez vonatkozik arra az esetre is, ha az Utazó nem jelenik meg a társas út indulásakor. Jelentkezéskor az Utazónak kontakttelefonszámot kell megadnia, hogy induláskor, ha esetlegesen szükséges, a kapcsolatot fel lehessen vele venni. Várakozási idő az Utazóra: 15 perc. Az Utazó köteles elfogadni és betartani a csoportos utazásokon elvárható, általános etikai és utazási szokásokat. Amennyiben ezt többször és Utazótársakra vonatkozóan is bántóan megsérti akkor a csoportvezető az Utazó utazását, megszakíthatja (Pl. részegség, agresszív magatartás…). Ebben az esetben haza utazásáról az Utazó maga kell, hogy gondoskodjon, és kártérítési igénnyel az iroda felé nem fordulhat, de az Utazásszervező az Utazótól az által okozott kár megtérítését követelheti.

IV. Az Utazási Iroda elállása 

4.1 Az Utazásszervező az utazáshoz szükséges legkisebb létszám hiányában az utazás megkezdése előtti:

– 6 napnál hosszabb utak esetén 20 napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől írásban elállhat,

– 2 és 6 nap közötti utak esetén 7 napig, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől írásban elállhat,

– 1 napos utak esetén 48 órával indulás előtt, a befizetett összeg visszafizetése mellett a szerződéstől írásban elállhat.

Ha a fakultatív program elegendő jelentkező hiányában elmarad, a befizetett összeget hazaérkezés után irodánk visszatéríti. Amennyiben a fakultatív programra indulás előtt, Magyarországon lehet jelentkezni, és ezt az Utazó elmulasztotta, a helyszínen az iroda képviselője (pl. idegenvezető) azt nem köteles elfogadni. Amennyiben az utazás vis major okok (előre nem látható külső körülmények, valamint túlfoglalás) miatt elmarad, akkor az iroda kártalanítási felelősséggel nem tartozik, de a befizetett összeget, az adott időszakra eső jegybanki alapkamattal megemelve haladéktalanul köteles visszafizetni. Egyéb esetben köteles az Utazó kárát megtéríteni. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a programban csak minimális módosításra került sor, vagy ha az Utazó azonos vagy magasabb értékű szolgáltatást kapott.

4.2 Az utazás megkezdése előtt 7 nappal az utazási iroda vouchert illetve társas út esetén részletes tájékoztatót, bocsát az Utazó rendelkezésére, mely tartalmazza az országra jellemző szokásokat (étkezés, öltözködés, közlekedés), éghajlati viszonyokat, egészségügyi előírásokat az idegenvezető, vagy a telepített képviselő nevét, címét. Amennyiben úgy érzi, nem kapott elegendő információt az úttal, kapcsolatban – bármilyen vonatkozásban-, akkor feltétlenül vegye fel irodánkkal a kapcsolatot. Ennek elmulasztása esetén utólagosan, tájékoztatás és információ hiányossága miatti reklamációt, panaszt nem tudunk elfogadni.

4.3 Az Utazó az általa okozott kárért (pl. autóbuszban, szállodában…) közvetlenül felelős a szolgáltatóval vagy más természetes személlyel, ill. hatósággal szemben. Poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az Utazó maga gondoskodik. Az autóbuszban hagyott tárgyakért irodánk nem vállal felelősséget. Kézicsomagjának és poggyászának őrizetéről az Utazó az utazás során maga köteles gondoskodni, kivéve, ha tovább szállítás, vagy megőrzés céljából az Utazásszervező felelős képviselője átvette.

V. Az Utazó elállása a szerződéstől 

5.1 Az Utazónak jogában áll az utazást lemondani. A lemondást (szerződéstől történő elállást) írásban kell megtennie. Lemondás esetén a megrendelt teljes részvételi díjból személyenként az alábbi költség (bánatpénzfizetendő:

Ha a lemondás és az indulás közötti idő:

60 – 36. nap: 10% ,

35 – 25. nap: 50% ,

26 – 16. nap: 75%

15 napon belüli lemondás vagy meg nem jelenés esetén 100%.

A lemondás napjának az számít, amikor a lemondás, írásban az irodába beérkezett. Ha a légitársaságok szigorú rendelkezései miatt a repülőjegyek már ki lettek állítva, akkor az Utazásszervező azt lemondás esetén is köteles az Utazónak átadni, de ennek visszatérítését az Utazó az utazási irodától nem követelheti. Speciális útlemondási szerződés is köthető, ha azt mindkét fél aláírásával elfogadja. Az Utazó jogosult az utazási jogát másnak engedményezni, ha Ő is elfogadja (aláírásával) az utazási szerződést és megfizeti az esetleges többletköltségeket (pl. új repülőjegy kiállítás). Az engedményezés csak az Utazásszervező jóváhagyásával, írásbeli visszaigazolásával és az esetleges többletköltségek megfizetésével válik érvényessé.

VI. Hibás teljesítés 

6.1 Az utazási irodák és a szállodák közötti IH&RA/UFTAA nemzetközi szerződés szerint felel az OK Travel utazási iroda a szálláshely szolgáltatásokért. Az OK Travel utazási iroda azt szavatolja, hogy a szálloda az adott országban olyan kategória besorolású, mint amit meghirdetett. Nem vállal azért felelősséget, hogy az adott szálloda minősége (ugyanabban vagy másik országban) más azonos besorolású szálloda színvonalának megfelel-e.

6.2 Kivételes esetekben az OK Travel utazási iroda fenntartja jogát a változtatásokra, pl. szálloda (szálláshely) kategórián belüli változtatására, valamint a programok azonos vagy magasabb értékű programokkal történő módosítására, a napok, valamint az azon belüli programok felcserélésére. Ilyen esetben az Utazó kártalanítási összegre nem tarthat igényt. Szintén nem nyújtható be kártérítési igényt, utólagosan a busz ülésrendjével kapcsolatban.

Programcsere esetén külön díjat nem számolhat fel az utazási iroda. A légitársaságok menetrend változtatásáért és az esetleges késésekért az irodát nem terheli felelősség még akkor sem, ha az a program lebonyolítását is befolyásolja. Ebben az esetben az iroda köteles az Utazók számára lehető legkedvezőbb, legkisebb módosítást végrehajtani. A fentiekből következik, hogy a légitársaság nem a megadottak szerint teljesíti szolgáltatásaiért a teljes felelősség a légitársaságot terheli, így az esetleges kártérítési igényt is oda kell benyújtani.

Ezen esetekre az irányadók: a Montreáli egyezmény (kihirdetve: 2005. VII. törvénnyel), valamint a 261/2004-es EK rendelet és a 25/1999 Korm. rendelet rendelkezései. A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomag feladási többlet költség) az Utazó köteles önállóan tájékozódni.

Ezen esetekre az irányadók: a Montreáli egyezmény (kihirdetve: 2005. VII. törvénnyel), valamint a 261/2004-es EK rendelet és a 25/1999 Korm. rendelet rendelkezései. A légitársaságok speciális szabályzatairól (pl. csomag feladási többlet költség) az Utazó köteles önállóan tájékozódni.

6.3 A szerződés hibás teljesítése esetén az Utazó visszatérítési kérelmét a hazaérkezéstől számított 7 napon belül, ajánlott levélben, nyújthatja be az Utazásszervező irodájánál. Az Utazót – az utazásszervező hibás teljesítése esetén is –, együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. A panaszt kizárólag abban az esetben vizsgáljuk ki és bíráljuk el jogosságát, ha azt az Utazó a 472/2017. (XII. 28.). rendelet szerint eljárva, azt a helyszínen haladéktalanul bejelentette az idegenvezetőnek vagy a szállodának, illetve a részvételi jegyen jelzett kontakt irodai telefonszámon. A bejelentéshez csatolni kell a kifogásra okot adó cselekmény helyén a kísérő, vagy szolgáltató, vagy több Utazó által felvett és igazolt dokumentumok, jegyzőkönyvek 1 példányát. Amennyiben az Utazó kárigényét késve vagy nem a megfelelő feltételekkel jelenti be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. A felek elfogadják, hogy a kártérítés összege (vagyoni és nem vagyoni jellegű) összesen semmilyen esetben sem haladhatja meg az utazási irodához befizetett összeget, illetve a törvényben meghatározott mértéket. A benyújtott kárigény megválaszolási határideje: 30 nap.

6.4 Autóbuszos utazás esetén, ha az utazás időtartama alatt technikai okok miatt (műszaki meghibásodás, időjárási-, útviszonyok, határátlépés stb.) jelentős késés következik be, ezekért az utazásszervezőt felelősség nem terheli.

VII. Biztosítás 

7.1 Társas útjainknál külön jelezzük azokat, melyekben a biztosítás az alapösszegben szerepel. Ahol ez külön nincs feltüntetve, ott a biztosítást (baleset-, betegség-, poggyász) külön kell megkötni. A biztosítások megkötése önálló, vagy az Utazásközvetítőn keresztül történik. Irodánkban az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. biztosításából választhat. Az Utazó útlemondási biztosítást csak az Utazásszervezőn keresztül tud kötni.

7.2 Programfüzetünkben szereplő társas útjainkra az OK Travel – TGK Hungary Kft., mint szerződő az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. útlemondásra (a továbbiakban: „útlemondási biztosítás”) vonatkozó csoportos biztosítást kötött, melyhez az Utazó az utazás megrendelésével egyidejűleg csatlakozhat. A részletes szabályzat megtekinthető irodánkban, illetve web oldalunkon. Az Utazó köteles az Utazásszervezőnél írásban bejelenteni az utazás lemondását. Az Utazó tudomásul veszi továbbá, hogy utazásképtelenség esetén haladéktalanul köteles a biztosítót telefonon értesíteni, valamint a kárbejelentő nyomtatványt és a lemondást alátámasztó dokumentumokat (pl. orvosi iratok) a biztosítóhoz eljuttatni. A biztosító honlapján lehetőség van online kárbejelentésre. Az önrész a fakultatív programok esetére is érvényes. A repülőtéri illeték visszatérítése a légitársaságok szabályzatai alapján történik.

VIII. Egyéb 

Utazásközvetítői szerződés alapján az Utazásszervező az Utazó megbízásából más utazási iroda, szolgáltató árualapját, szolgáltatásait is lekötheti, megrendelheti. Ebben az esetben az utazást, szolgáltatást szervező iroda utazási feltételei érvényesek. Ilyen esetben az OK Travel a szolgáltatást teljesítő magatartásáért csak akkor felel, ha az Utazó felé történő megfelelő tájékoztatás átadásában mulasztás terheli.

További hasznos információkat, tudnivalókat az úttal kapcsolatban a www.oktravel.hu weboldalon és a programfüzetben található fogalmak résznél elolvasom, tudomásul veszem, elfogadom ezek a szerződési feltételek elidegeníthetetlen részét képezik. Amennyiben ezekkel kapcsolatban az Utazónak bármilyen kérdése, problémája lenne akkor haladéktalanul írásban jelzi az Utazásszervező felé.

Az Utazó panaszával a 472/2017 (XII.28.) Kormányrendeletbe (szerződésnek az Utazó rendelkezésére bocsátására vonatkozó), (díjemelés indokára vonatkozó) foglalt rendelkezések megsértése esetén a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz fordulhat, az 1997. CLV. tv-ben meghatározottak szerint, míg a 13. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a Hatóság járhat el.

Felek rögzítik, hogy jelen okiratban nem szereplő feltételek vonatkozásában a Ptk. ide vonatkozó rendelkezéseit, valamint a 472/2017 (XII.28.) Kormányrendeletbe foglaltakat fogadják el magukra nézve kötelező erővel azzal, hogy a jelen okiratban foglaltak esetleges, részbeni érvénytelensége az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti.

Az Utazásszervező általános utazási szerződési feltételeit és az útlemondási biztosítási feltételeket átolvastam és megértettem, az utazással és az útlemondásra és útmegszakításra vonatkozó biztosítással kapcsolatos mindenre kiterjedő tájékoztatást megkaptam és megértettem, és a fenti feltételeket, mint akaratommal mindenben megegyezőt elfogadom, melyet aláírásommal tanúsítok:

Budapest, 2023 ……………………………

aláírás

Kiegészítés az OK Travel – TGK Hungary Kft. általános utazási feltételeihez.

Az OK Travel – TGK Hungary Kft., mint utazás szervező, (1174 Budapest, Orgványi utca 2-3.) továbbiakban OK Travel utazási csomagra vonatkozó szerződéséhez kapcsolódó tájékoztató
Az Önnek felkínált utazási szolgáltatások összeállítása az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet értelmében vett utazási csomag.
Az utazási csomagokra vonatkozó szerződésből fakadó valamennyi jogosultság megilleti Önt.
Az utazási csomag szerződésszerű teljesítéséért teljes egészében az OK Travel felelős. Az OK Travel a jogszabályi előírásoknak megfelelően védelemmel rendelkezik arra az esetre, ha fizetésképtelenné válik, annak érdekében, hogy az Ön által megfizetett pénzösszegeket visszatérítse, és amennyiben az utazók szállítása a csomag részét képezi, Önt hazaszállítsa.
Az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatás együttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet szerinti jogosultságok:
− Az utazók az utazási csomagra vonatkozó szerződés megkötése előtt megkapnak minden lényeges tájékoztatást az utazási csomagról.
− Minden esetben meg kell jelölni legalább egy vállalkozót, aki vagy amely felelős a szerződésben foglalt valamennyi utazási szolgáltatás szerződésszerű teljesítéséért.
− Az utazók számára meg kell adni egy sürgősségi telefonszámot vagy egy kapcsolattartó elérhetőségét, amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek az utazásszervezővel vagy az utazási ügynökkel.
− Az utazók az utazásszervező ésszerű időn belüli előzetes értesítése mellett és az esetlegesen felmerülő többletköltségek megfizetése ellenében az utazási csomagot átruházhatják egy másik személyre.
− Az utazási csomag díja csak bizonyos költségek (például üzemanyagárak) növekedése miatt és csak akkor emelhető meg, amennyiben erről a szerződés kifejezetten rendelkezik, de minden esetben csak legfeljebb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt. Ha a díjemelkedés mértéke meghaladja az utazási csomag díjának nyolc százalékát, az utazó felmondhatja a szerződést. Ha az utazásszervező fenntartja magának a díjemelés jogát, akkor az utazó díjengedményre jogosult, amennyiben a vonatkozó költségek csökkennek.
− Az utazók bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést, és ekkor a megfizetett teljes összeg visszajár nekik, ha az utazási csomag bármely, a díjtól eltérő lényeges eleme lényegesen megváltozott. Ha az utazási csomagért felelős vállalkozó az utazás megkezdése előtt törli az utazási csomagot, az utazók pénzvisszafizetésre, és kormányrendelet szerinti feltételek fennállása esetén kártérítésre jogosultak.
− Az utazók kivételes körülmények fennállása esetén – így például ha a célállomáson olyan súlyos biztonsági problémák merültek fel, amelyek valószínűsíthetően befolyásolják az utazási csomagot – az utazási csomag megkezdése előtt bánatpénz megfizetése nélkül is felmondhatják a szerződést.
− Az utazók megfelelő mértékű és indokolt bánatpénz megfizetése ellenében az utazási csomag megkezdése előtt bármikor felmondhatják a szerződést.
− Amennyiben az utazási csomag megkezdése után kiderül, hogy annak lényeges elemei nem teljesíthetők a szerződésben foglaltak szerint, megfelelő helyettesíthető szolgáltatásokat kell felajánlani az utazónak többletköltség felszámítása nélkül. Az utazó bánatpénz megfizetése nélkül felmondhatja a szerződést, amennyiben a szolgáltatások teljesítése nem felel meg a szerződésnek, és ez lényegesen befolyásolja a csomag teljesítését, továbbá az utazásszervező nem orvosolja a problémát.
− Az utazók díjengedményre, illetve kártérítésre is jogosultak abban az esetben, ha az utazási szolgáltatásokat nem vagy nem szerződésszerűen teljesítik.
− Az utazásszervezőnek segítséget kell nyújtania, ha az utazó nehéz helyzetbe kerül. − Ha az utazásszervező fizetésképtelenné válik, a megfizetett pénzösszegeket visszafizetik. Ha az utazásszervező az utazási csomag megkezdése után válik fizetésképtelenné, és az utazók szállítása a csomag részét képezi, gondoskodnak az utazók hazaszállításáról. Az OK Travel a fizetésképtelenséggel szembeni védelemért felelős AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.) A biztosító társaság révén gondoskodott a fizetésképtelenséggel szembeni védelemről.
Az utazók ezzel a biztosító társasággal, vagy adott esetben az illetékes hatósággal vehetik fel a kapcsolatot (Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci utca 62-64., telefon: 06-1-328-5862, e-mail: budapest@bfkh.gov.hu), ha a szolgáltatások teljesítését az utazásszervező fizetésképtelensége miatt megtagadják.

Budapest, 2023.01.02.

OK Travel – TGK Hungary Kft.